Muzeum J. A. Komenského v Naardenu

V nizozemském Naardenu fungují dvě instituce spjaté s osobností J.A. Komenského - Muzeum od r. 1892 (v dnešní podobě od roku 1992) a Mauzoleum, kde se nachází hrob J.A.Komenského.

Vlastníkem Mauzolea (tzv. valonské kaple) je nizozemský stát, objekt patří pod správu nizozemského Památkového úřadu (Rijksgebouwendienst). Na základě smlouvy z roku 1933 a dodatku k ní z roku 1935 má ČR objekt dědičně pronajatý za symbolický roční poplatek jeden gulden, (resp. odpovídající částka v euro) a zavazuje se o něj pečovat.

V současnosti provoz Muzea i Mauzolea zajišťuje město Naarden ročním příspěvkem 80.000 euro (zhruba € 50.000 na financování Muzea a € 30.000 na Mauzoleum), o správu se stará Nadace Muzea J.A.Komenského (Stichting Comenius Museum).

Od roku 1998 se na české straně (MK, MZV a MF ČR) pracovalo na systémovém řešení péče o Mauzoleum: v březnu 2000 byl Mauzoleu vládním usnesením udělen status Památníku, který umožňuje převzetí péče MK, usnesením z července 2001 uložila MZV a MK "dořešit zabezpečení péče o movitý majetek ČR v Památníku J.A.Komenského v Naardenu - zajistit příslušnost hospodaření s tímto majetkem státní příspěvkovou organizací Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě".

Dne 18.9.2003 městská rada v Naardenu rozhodla roční příspěvek na provoz Muzea a Mauzolea, poukazovaný Nadaci J.A.Komenského, snížit v r. 2004 na polovinu a v roku 2005 subvenci zastavit zcela, čímž potvrdila své předchozí předběžné rozhodnutí z listopadu 2002. Vyvstala tedy otázka, jakým způsobem bude fungování Muzea a Mauzolea finančně zajištěno.

V návaznosti na toto rozhodnutí Městské rady v Naardenu a na předchozí příslib ČR ohledně finanční pomoci Mauzoleu a Muzeu J.A.Komenského se dne 19.11.2003 uskutečnila schůzka premiéra Špidly se zainteresovanými ministry (ministrem zahraničí, ministrem financí, ministryní školství mládeže a tělovýchovy a ministrem kultury).

Následně dne 21.11.2003 v rámci kulatého stolu k budoucnosti Muzea a Mauzolea J.A.Komenského informoval velvyslanec ČR partnery o připravenosti ČR podpořit společný provoz Muzea a Mauzolea. Ze schůzky vyplynulo, že rozhodnutí Městské rady ve věci její další podpory Muzea J.A.Komenského lze očekávat nejdříve v březnu/dubnu 2004. Vláda ČR v souvislosti s otázkou památníku J.A.Komenského dne 10.12. 2003 rozhodla finančně chod instituce zajistit.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra