Českí Slováci majú spisovateľskú organizáciu

om septembra vznikla spisovateľská organizácia Slovenský literárny klub v ČR. Vlastne je prekvapujúce že čosi podobné tu nepôsobí už dávno. Veď svoje spisovateľské organizácie majú Maďari na Slovensku i Slováci v Maďarsku, združenia tohto charakteru majú aj Slováci v Rumunsku či Juhoslávii. A predovšetkým, tradícia slovenských spisovateľov pôsobiacich v Čechách a na Morave, najmä však v Prahe, je svojbytným fenoménom, ktorý ťažko s niečím porovnávať. Koho vôbec spomenúť? Martina Kukučína, Ladislava Nádašiho-Jégé, Ivana Kraska, Rudolfa Fabryho, Jána Smreka? Alebo iných päť? Desať? Dvadsať? Tridsať? No a predovšetkým, i dnes žije v Českej republike zaujímavá a dosť početná komunita slovenských autorov, ale i českých slovakistov a ďalších, pre ktorých môže byť podobná inštitúcia vítaným servisom. Vedľa známych umelcov ako manželia Ľubomír a Oľga Feldekovci, Dagmar Gregorová-Prášilová, Taťjana Lehenová, Nataša Tanská, Marián Vanek či Vojtech Zamarovský pôsobia v Česku desiatky ďalších zaujímavých autorov a stále sa objavujú ďalší.

Myšlienka Slovenského literárneho klubu sa rodila postupne a rolu akéhosi katalyzátora v tomto procese nespochybniteľne zohral časopis Slovenské dotyky so svojou literárnou prílohou a knižnou edíciou. Impulzom k týmto úvahám bol určite cyklus večerov "Slovenská literatúra v Prahe 2000" a rovnomenná kniha, ktorá z neho vzišla a predstavila tvorbu sedemnástky súčasných slovenských pražských autorov. Na jej úspech nadviazala ďalšia kniha z Edície Slovenských dotykov - Pražské inšpirácie slovenských spisovateľov (Praha v zrcadle slovenské literatury) z pera dnes najvýznamnejšieho českého slovakistu Emila Charousa. Literárne dotyky vytvárajú každomesačne priestor pre dialóg tunajších spisovateľov a prichádzajú aj s novými objavmi, naposledy s vynikajúcimi básňami ostravského baníka Jána Mikušinca. Samozrejme, svoju úlohu zohrali aj ďalšie pokusy o slovenské literárne periodikum v ČR- Slovenské rozhľady a Elán. Knižne vyšiel aj od rozdelenia už celkom úctyhodný balík kníh so slovenskou literatúrou písanou v Česku.

A tak je vznik Slovenského literárneho klubu v ČR naozaj zákonitý. Na jeho čele stojí Oľga Feldeková. Zakladatelia sa rozhodli menovať i dvoch čestných prezidentov, za ktorých vybrali dve osobnosti s naozaj nespochybniteľnou autoritou - veľvyslanca SR v ČR Ladislava Balleka a Vojtecha Zamarovského. Členmi klubu sa môžu podľa stanov stať básnici, prozaici, dramatici, scenáristi, esejisti, literárni kritici, literárni teoretici, literárni historici, publicisti, umeleckí prekladatelia a vydavatelia žijúci v Českej republike, ktorí pochádzajú zo Slovenska alebo majú k Slovensku inú významnú väzbu. Podmienkou je, že sa môžu preukázať uznanou literárnou činnosťou. Už prvé kontakty s inými spisovateľskými organizáciami priniesli až nečakané ovocie: dohodla sa napríklad úzka spolupráca so Slovenským centrom PEN International a Slovenský literárny klub v ČR bude vlastne pôsobiť ako jeho pražská pobočka.

Čo vlastne Slovenský literárny klub v ČR chce? Jeho cieľom je podľa stanov vytvárať spoločenské zázemie a profesionálny servis pre literárnych tvorcov v širokom zmysle tohto slovného spojenia, žijúcich v Českej republike, ktorí pochádzajú zo Slovenska alebo majú k Slovensku inú významnú väzbu. Tento cieľ zahŕňa vyvíjanie spolkovej činnosti, vydavateľských a nakladateľských aktivít, ako aj organizovanie kultúrnych podujatí so vzťahom k literatúre. Klub si vzal za cieľ tiež prispievať k udržiavaniu slovenského slova v ČR, ako aj slovensko-českej a česko-slovenskej literárnej a širšej vzájomnosti. Je otvorený spolupráci pri napĺňaní týchto cieľov s inými spisovateľskými i širšie koncipovanými organizáciami. Reálne to znamená predovšetkým vydávanie kníh, ale vari i periodika, napríklad almanachu, spoluprácu na vydávaní Literárnych dotykov, organizovanie literárnych večerov, v budúcnosti zrejme aj uvádzanie autorských divadelných hier či vydávanie hudobných nosičov s autorskými textami. Na edičnom pláne sa pracuje, avšak už teraz je zrejmé, že bude ambiciózny.

(Autor je výkonným podpredsedom Slovenského literárneho klubu v ČR a šéfredaktorom Českého a slovenského sveta)

VLADIMÍR SKALSKÝ

obsah | kultura - kultúra