Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
NOVEMBER 2003
Úvodník
VYSOKOŠKOLÁCI OPÄŤ NA KORDY?
Herec a riaditeľ divadla Juraj Kukura
LEN JA SOM SA CHCEL ZAMILOVAŤ DO KOZY
Rusíni v juhoslovanskej Vojvodine
NAJSČÍTANEJŠIA NÁRODNOSTNÁ MENŠINA
Mozaika názorov
ČESKÁ TELEVÍZIA A SLOVÁCI
Zamyslenie
KAM KRÁČAŠ, SLOVENSKÁ ZNÁMKOVÁ TVORBA?
Dni slovenskej kultúry
KROMĚŘÍŽ PLNÝ NITRY
S herečkou Kamilou Magálovou
TOĽKO ZLOBY AKO V ĽUĎOCH V ZVIERATÁCH NENÁJDETE
S Vladimírom Ruskom mladším
UČAROVALI MU ZVUKY
Slovenský spevák Eugen Šváb
VYŠE DVADSAŤ ROKOV BEZ DCÉRY
Dni slovenskej kultúry
NA VLNÁCH ÉTERU TRADICIONALIZMUS AJ NOVÁTORSTVO
Desať rokov od rozdelenia
DESETILETÍ SAMOSTATNOSTI
Vedec Ladislav Roth
MINULOSŤ SA PREJAVUJE V BUDÚCNOSTI
Cez Ružomberok na Žižkov
SLOVENSKÍ FUTBALISTI VO VIKTORKE
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová