Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
FEBRUÁR 2004
Úvodník
AKO UŠETRIŤ NA ŠTUDENTOCH
Slovenky v Nemocnici
NAĎA A KAMILA ALIAS DANIELA A GABRIELA
Cudzinci na Slovensku a občianstvo
AKO SA STAŤ SLOVÁKOM
Slováci v cudzine
ZJEDNODUŠÍ BUSH POBYT SLOVÁKOV V USA?
Stovežatá a cool
BYŤ V PRAHE
Krst s puncom významnosti
UČEBNICA NA CESTE NIELEN ZA ŠTUDENTAMI
Herec a hudobník Marián Geisberg
NÁČELNÍK NA OSTROVE TICHA
Zadumání v Trečianských Teplicích
BLIŽŠÍ NEŽ BLÍZCÍ SOUSEDÉ
So sociologičkou Danicou Samkovou
ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ V PRAXI
Pozoruhodná publikácia?
SLOVENSKO NA CESTE DO NEZNÁMA
S Kamilou Kay Strelkovou
LETENKY ČASOM
Herec a spevák Ján Slezák
MUZIKÁL BY SOM ZA ČINOHRU NEVYMENIL
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová