Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MÁJ 2006
Úvodník
VOĽBY - PRED A UŽ VLASTNE EX POST
S Janom Kukalom
PRED UMENÍM MÁM NESMIERNY REŠPEKT
Staré divadlo v Nitre
NEĽAHKÁ BÁBKARSKÁ CESTA
František Palacký
SLOVENSKÉ ZAČIATKY JEHO VZDELANOSTI
Dni slovenskej kultúry
PRVÝ KROK DRUHEJ DEKÁDY
S Petrou Nôtovou
Z NOVOHRADU DO PRAHY
Objav slovenských speleológov
KRYŠTÁLOVÉ OČI
Rozhovor o novom Rádiu A1
NENECHÁM SA ZOŽRAŤ KOMERCIOU
Salónne divadlo Petra Butka
TAK TROCHU SLOVENSKÍ LORDI
Zamyslenie
Z I S K Y A S T R A T Y G E N E R Á C I Í
S psychiatričkou Vierou Satinskou
RADA VIEM, KTO JE ZA DVERAMI
Ján Rakytka
SPISOVATEĽ SOCHÁROM
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová