SLOVENSKÉ DOTYKY
 

NAD EURÓPANSTVOM SA NEZAMÝŠĽAM

S Jitkou Kolínovou

Ing. Jitka Kolínová sa narodila v Piešťanoch do zmiešanej česko-slovenskej rodiny. Po absolvovaní vysokej školy odišla do Prahy. Tu si našla prácu, vydala sa, narodil sa jej syn Jakub, no s rodnými Piešťanmi nestráca kontakt. K téme česko-slovenských vzťahov by teda mala čo povedať. Napriek tomu hlavnou témou nášho rozhovoru bola predovšetkým jej pracovná pozícia - je totiž na Úrade práce hlavného mesta Prahy vedúcou oddelenia s trochu záhadným názvom: oddelenie implementácie ESF.

Ako sa piešťanská rodáčka dostala do Prahy?

Môj otec bol Čech, mama Slovenka. V detstve sme takmer každý rok navštevovali príbuzných v Čechách. Moje presťahovanie sa do Prahy však nebolo nijako plánované, priviedol ma k tomu náhodný impulz. Práve keď som končila vysokú školu, vydala sa do Prahy moja najlepšia kamarátka a jej svokra - keď sa dozvedela, že hľadám prácu - vraj povedala: Začínať na Slovensku, alebo v Prahe - to je jedno. Nuž som teda začala pracovať v Prahe, už je to skoro 20 rokov.

Prejavujú sa vo vašej "pražskej" rodine vaše slovenské korene?

Manžel je rodený Pražan, syn tiež. Syn odmalička trávi veľa času na Slovensku, kým začal chodiť do školy, bývali to i dlhé mesiace. Po slovensky síce nehovorí, rád však číta slovenské knihy a občas sa mu stáva, že si pri odpovedi v škole nedokáže spomenúť na český výraz. Naďalej aspoň raz mesačne na Slovensko chodíme a možno sa tam raz "na staré kolená" vrátim.

Pracujete na Úrade práce hl. m. Prahy ako vedúca oddelenia implementácie ESF. Môžete, prosím, vysvetliť, čo je to implementácia, a rozšifrovať skratku ESF?

Priznám sa, že sama som si najskôr musela nájsť výraz implementácia v slovníku cudzích slov. Obsah toho slova však viac než zo slovníka poznám z vlastnej práce. Implementácia je vlastne "zavádzanie do života", uplatňovanie čohosi v našich podmienkach. A tým, čo do nášho prostredia zavádzame, je Európskych sociálny fond - ESF. Je to jeden z európskych štrukturálnych fondov, z ktorého čerpáme finančné prostriedky na rôzne projekty. Tie nám majú pomôcť včleniť sa do Európskej únie, dosiahnuť jej úroveň predovšetkým v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, zlepšenia sociálnej integrácie, vytvárania rovných príležitostí, rastu konkurencieschopnosti podnikov a tak ďalej.

V čom spočívajú aktivity oddelenia, ktoré vediete?

Správa služieb zamestnanosti poverila Úrad práce hl. m .Prahy vyhlasovať niektoré takzvané grantové schémy pre územie Prahy. Na náš úrad pripadlo práve vyhlasovanie grantov v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti, zosúladenia rodinného a pracovného života a taktiež v oblasti zvýšenia adaptabilnosti zamestnávateľov i zamestnancov na zmeny ekonomických a technických podmienok, aby sa tak podporila ich konkurencieschopnosť. Bolo treba administratívne zabezpečiť celý grantový proces, jeho sformovanie, inzerovanie, priebeh i kontrolu, a tak vzniklo naše oddelenie. Na financovanie projektov, ktoré majú prispieť k zlepšeniu v uvedených oblastiach, mal náš úrad asi 850 miliónov Kč. Tieto peniaze sčasti pochádzajú zo štátneho rozpočtu ČR, sčasti z Európskeho sociálneho fondu. Sú to prostriedky určené na prvé programovacie obdobie, do konca tohto roku. Druhé obdobie bude trvať od roku 2007 do roku 2013, bude mať zrejme iné tematické priority a čiastočne aj inú administratívnu štruktúru, no detaily ešte nie sú známe.

Predstavte nám aspoň jeden konkrétny projekt.

Nie je jednoduché vybrať nejaký typický, reprezentatívny projekt. Zvolím preto ten najrozsiahlejší a finančne najnáročnejší. Je to projekt, ktorý po všetkých stránkach zabezpečuje práve naše oddelenie, potrvá takmer dva roky a nazvali sme ho Nájdi si prácu v Prahe.

To znie ako slogan náborovej kampane....

Pobočky pražského úradu práce evidujú veľké množstvo nezamestnaných, pre ktorých je hľadanie nového zamestnania veľký problém. Sú to predovšetkým ľudia so základným vzdelaním, prípadne sa vyučili, no nemajú maturitu, neovládajú prácu na počítači a toto všetko - spolu s ich vekom, ktorý prekračuje štyridsaťpäťku - predstavuje pre nich samých i pre zamestnávateľov takmer neprekonateľnú bariéru. Projekt Nájdi si prácu v Prahe sa preto zameriava práve na túto skupinu.

Ako pomôže projekt túto bariéru odstrániť?

Poverená firma má za úlohu prostredníctvom osobných rozhovorov s týmito ľuďmi zistiť, aké sú ich osobnostné a pracovné možnosti, naučiť ich "techniky" hľadania práce, pripraviť ich na kontakt so zamestnávateľmi. A pretože v dnešnej dobe je hlavným médiom pracovných ponúk internet, tak jedným zo základných výukových programov bude i intenzívna výučba práce s počítačom. Naučia sa vytvoriť si svoj štruktúrovaný životopis, vytlačiť si ho a dostanú i možnosť odovzdať ho vybraným zamestnávateľom, ktorých taktiež vyhľadáme. Viacerí z účastníkov, ktorí prejavia chuť a schopnosti, dostanú - s ohľadom na potreby trhu práce - možnosť absolvovať rekvalifikačné kurzy.

Čo si od toho sľubujete?

Som presvedčená, že okrem skupiny ľudí, pre ktorých podpora v nezamestnanosti predstavuje len pohodlne získané peniaze, existujú aj ľudia, ktorí ešte chcú a dokážu zmeniť svoje doterajšie pracovné návyky, nájsť v sebe schopnosti začať robiť inú prácu, rekvalifikovať sa na povolanie, o ktoré je na trhu práce záujem. Práve im je určený náš projekt. Chcem však zdôrazniť, že okrem ľudí, ktorých už nezamestnanosť postihla, sa do tohto programu môžu prihlásiť aj tí, ktorí sú stratou práce ešte len ohrození, alebo sami chcú zamestnanie zmeniť.

Podpora z európskych štrukturálnych fondov je jedným z "následkov" nášho už dva roky trvajúceho členstva v EÚ. Ako európanstvo pociťujete vy osobne?

Už sme v tom štádiu, kedy si väčšina uvedomila, že sme v EÚ, už sa v tom začínajú orientovať. Vidieť to i v projektoch, ktoré sa u nás uchádzajú o podporu. Ja osobne sa nad pojmom európanstvo nijak zvlášť nezamýšľam.

A ako pociťujete svoju "slovenskosť"?

Človeka to ťahá "ku koreňom". Mám na Slovensku rodinu, priateľov, chodím tam často a rada. Musím však sebakriticky priznať, že navštevovať slovenské podujatia v Prahe - na to nemám ani dostatok času ani dostatok informácií.

(ink)


Zpět na obsah