Slovensko-český klub
STANOVY
Preambula

 1. Slovensko-český klub - ďalej len Klub - je apolitické občianske združenie.
 2. Klub sa hlási k nasledujúcim hodnotám:
  1. k česko-slovenskej a slovensko-českej vzájomnosti ako k živému a životaschopnému princípu, overenému dlhou históriou a hlboko zakorenenému v kultúre oboch národov;
  2. k demokracii založenej na rešpektovaní práv menšín, či už národnostných, náboženských, politických či akýchkoľvek iných;
  3. k tolerancii ako metóde práce a uvažovania; v tejto súvislosti Klub odmieta nacionalizmus, dogmatizmus a všetky formy intolerancie, ktoré ľudí rozdeľujú, namiesto aby ich spájali;
  4. ku globálnemu i regionálnemu medzinárodnému zbližovaniu, v tomto kontexte predovšetkým k všestrannému prehlbovaniu vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou;
  5. k národnej príslušnosti ako k významnej súčasti identity človeka, ktorá obohacuje jeho samotného i spoločnosť ako celok.
 3. Činnosť Klubu smeruje k napĺňaniu nasledujúcich cieľov:
  1. mapovanie česko-slovenskej a slovensko-českej vzájomnosti ako historického fenoménu a jej všetranné prehlbovanie v súčasnosti a pre budúcnosť;
  2. zachovávanie bilingválnosti českého a slovenského národa, a to i medzi príslušníkmi najmladšej generácie, v tejto súvislosti sa Klub zasadzuje za dostatočné zastúpenie slovenčiny v českých médiách a školstve;
  3. intenzifikácia kultúrnych kontaktov medzi ČR a SR;
  4. rozširovanie ekonomických väzieb medzi ČR a SR a dosiahnutie takého legislatívneho stavu v tejto oblasti, ktorý by v maximálnej miere uľahčoval pohyb tovaru, kapitálu a pracovných síl medzi týmito dvoma krajinami;
  5. zlepšenie informovanosti medzi ČR a SR, jednak informovanosti sprostredkovanej médiami, jednak informovanosti o dejinách a reáliách partnerského národa, sprostredkovanej prostredníctvom školstva;
  6. zachovávanie identity slovenskej menšiny v ČR;
  7. rozvoj aktivít Slovákov žijúcich v ČR, na prvom mieste kultúrnych;
  8. rozvoj spoločných česko-slovenských a slovensko-českých kultúrnych i iných aktivít;
  9. dosiahnutie čo najprijateľnejšieho cudzineckého režimu pre občanov SR žijúcich v ČR, presadzovanie takých legislatívnych opatrení, ktoré by čo najviac uľahčovali pohyb osôb medzi oboma štátmi.
 4. Klub presadzuje hodnoty a napĺňa ciele obsiahnuté v týchto stanovách predovšetkým prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
  1. vlastnou publikačnou a edičnou činnosťou, na prvom mieste vydávaním časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR;
  2. podporou periodickej i neperiodickej tlače a elektronických médií zodpovedajúcich duchu týchto stanov;
  3. vypracúvaním štúdií z oblasti česko-slovenských a slovensko-českých vzťahov a informovaním verejnosti o ich obsahu;
  4. podporou kultúrnych i iných aktivít napomáhajúcich prehlbovaniu česko-slovenskej vzájomnosti;
  5. organizovaním vlastných kultúrnych podujatí zodpovedajúcich duchu týchto stanov;
  6. organizovaním besied, prednášok a seminárov na témy, súvisiace s hodnotami a cieľmi obsiahnutými v týchto stanovách;
  7. podporou školstva a záujmových detských a mládežníckych aktivít v ČR i SR, smerujúcou k tomu, aby české a slovenské deti nestrácali povedomie o česko-slovenskej a slovensko-českej vzájomnosti, ako aj o jazyku, kultúre a reáliách partnerského národa;
  8. príležitostným bezúplatným poskytovaním právnej a inej odbornej pomoci v oblasti česko-slovenských a slovensko-českých vzťahov fyzickým i právnickým osobám;
  9. konzultačnou činnosťou smerom k normotvorným a mienkotvorným subjektom.
 5. Klub je otvorený spolupráci na každom projekte, zodpovedajúcom duchu týchto stanov, s každým, kto zdieľa hodnoty, vymenované v týchto stanovách.