ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ česko-slovenská revue
Jar 2005
Z OBSAHU:

Na úvod
TAKÉ CELKOM (NE)OBYČAJNÉ ČÍSLO
Postřehy písničkáře
MOSTY
Poviedka 2005
ČO SI MYSLÍ PREDSEDA POROTY
Z pripravovaného románu
NIEKDE JE PORUCHA…
Slovenská čítanka
ZRURIRORIZOZI
Slovenská čítanka
1920 - 1996
Nový román
NEŽNÁ VOLAVKA - ANTON BALÁŽ
Nový román
RAPSÓDIA O MILOSRDENSTVE
Úryvok z románu
NEŽNÁ VOLAVKA
Muzikál: V kině. V tramvaji. V sedle.
KAM V BRATISLAVĚ
Čeština v slovenských textoch
ŠÁRKA KAMEŇOVÁ A INÉ JAZYKOVÉ STRATY A NÁLEZY
Kto ilustroval Zrkadlenie
KARIKATURISTA PODĽA VZORU LASTOVIČKA

titulni strana
ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
česko-slovenská revue
štvrťročník- čtvrtletník
cena 40 Kč v ČR, 40 Sk v SR
rediguje Redakčný kruh,
predsedníčka: Oľga Feldeková,
výkonný podpredseda: Vladimír Skalský
grafická úprava: Jozef Illiaš
vydáva Slovenský literárny klub v ČR,
Salmovská 11, 120 00 Praha 2, IČO: 26603292,
tel.: +420 224 918 483, tel./fax: +420 224 919 525,
e-mai: zrkadlenie@czsk.net
v spolupráci so Slovensko-českým klubom,
Českým PEN klubom a Slovenským centrom PEN klubu.
Tlač: Sdružení MAC, s. r. o.
Reg. MK ČR E 15388
Vychádza s podporou Ministerstva kultúry ČR
Redakčný kruh:
Anton Baláž, Ireney Baláž, Ladislav Ballek, Zuzana Cigánová, Vojtech Čelko, Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková (predsedníčka), Daniela Fischerová, Michal Giboda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Alexander Halvoník, Helena Haškovcová, Karol Horák, Viktoria Hradská, Miroslav Huptych, Anton Hykisch, Emil Charous, Jozef Junas, Peter Juščák, Vladimír Karfík, Vladimír Kavčiak, Ivan Klíma, Alex Koenigsmark, Imrich Kružliak, Juraj Kuniak, Jan Lukeš, Lubomír Machala, Dušan Malota, Gustáv Murín, Vladimír Petrík, Vladimír Rais, Ján Rakytka, Vladimír Skalský (výkonný podpredseda), Zdenka Sojková, Jiří Stránský, Eduard Světlík, Ivan Odilo Štampach, Nataša Tanská, Miloš Tomčík, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Pavel Verner, Naďa Vokušová, Jarmila Wankeová, Vojtech Zamarovský, Jiří Žáček