ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
 

Na úvod

KTO, S KÝM, AKO, PREČO, ZA ČO...

Máte v rukách prvé číslo literárneho štvrťročníka Zrkadlenie-Zrcadlení. Vychádza zhruba štvrť roka pred koncom roku 2004. V tom ďalšom by už mali vyjsť čísla štyri. To, samozrejme, záleží od finančnej podpory. Tú poskytlo periodiku Ministerstvo kultúry ČR vo výške, ktorá umožňuje v roku 2004 práve to, čo držíte v rukách. Nie je to vari až tak málo a nie je to, veríme, ani zbytočné. O podporu na budúci rok, a to aj od iných inštitúcií, sa vydavateľ usiluje.

Časopis, venovaný česko-slovenskému literárnemu kontextu, vydáva Slovenský literárny klub v ČR v spolupráci so Slovensko-českým klubom, Českým centrom Medzinárodného PEN klubu a Slovenským centrom PEN.

Priaznivé podmienky pre vznik takéhoto časopisu sa vytvorili okrem iného založením Slovenského literárneho klubu v ČR, ktorý združuje silnú komunitu slovenských autorov v ČR a nadväzuje na úplne výnimočnú tradíciu slovenskej literárnej tvorby v ČR. Veď napríklad slovenská moderna má kolísku v Klobukoch pri Prahe, kde pôsobil Ivan Krasko, surrealizmus v Prahe, kde zasa študoval Rudolf Fabry. Nemožno vynechať ani ďalších autorov, úzko spätých s českými krajinami - za celú plejádu menujme aspoň Jána Smreka, ktorý v Prahe v spolupráci s Nakladateľstvom Mazáč vydával legendárny Elán. Slovenský literárny klub v ČR pôsobí na čele s predsedníčkou Oľgou Feldekovou a čestnými prezidentmi Ladislavom Ballekom (spisovateľom a veľvyslancom SR v ČR) a Vojtechom Zamarovským. Záber časopisu však, samozrejme, nemá byť ani zďaleka obmedzený na fenomén slovenskej literatúry v ČR, hoci je to veľmi dôležitý aspekt vydavateľského zámeru, ale naopak na všetky aspekty vzájomného dialógu českej a slovenskej literatúry.

(Autor je výkonný podpredseda Slovenského literárneho klubu v ČR)

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah