ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ česko-slovenská revue
Leto 2006
Z OBSAHU:

Na úvod
LITERÁRNA SÚŤAŽ - UŽ TRADÍCIA
Folk na Slovensku
FOLK NA SLOVENSKU
Poetika programu - program poetiky
ZRODENIE POETIKY. PRÍPAD JÁN ČERVEŇ A DOMINIK TATARKA.
Poetika programu - program poetiky
EXPERIMENT JAKO PROGRAM V ČESKÉ POEZII 60. LET
Poetika programu - program poetiky
PODOBY TOTÁLNÍHO REALISMU V DÍLE BOHUMILA HRABALA
Poetika programu - program poetiky
PRAVDA, LOGIKA, RATIO V TABLICOVEJ KONCEPCII BÁSNICKÉHO UMENIA
Poetika programu - program poetiky
"PROGRAM POETIKY" ADAMA VÁCLAVA MICHNY Z OTRADOVIC
Motyka - moja gotyka
BEZ NÁROKU NA ZĽAVU
Cestovné príbehy Gustáva Murína
AKO A PREČO TO VZNIKLO
Provokácia ako post scriptum
POČULI STE ICH, PAVOL ORSZÁG?
Robert Vano
ODPOČÍVAŤ ZATIAĽ NEPOTREBUJEM
Z rukopisu knihy Slovenské/slovensné sondy
PRVNÍ SLOVENSKÝ ROMÁN

ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
česko-slovenská revue
štvrťročník- čtvrtletník
cena 40 Kč v ČR, 40 Sk v SR
rediguje Redakčný kruh,
predsedníčka: Oľga Feldeková,
výkonný podpredseda: Vladimír Skalský
grafická úprava: Jozef Illiaš
vydáva Slovenský literárny klub v ČR,
Salmovská 11, 120 00 Praha 2, IČO: 26603292,
tel.: +420 224 918 483, tel./fax: +420 224 919 525,
e-mai: zrkadlenie@czsk.net
v spolupráci so Slovensko-českým klubom,
Českým PEN klubom a Slovenským centrom PEN klubu.
Tlač: Sdružení MAC, s. r. o.
Reg. MK ČR E 15388
Vychádza s podporou Ministerstva kultúry ČR
Redakčný kruh:
Anton Baláž, Ireney Baláž, Ladislav Ballek, Zuzana Cigánová, Vojtech Čelko, Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková (predsedníčka), Daniela Fischerová, Michal Giboda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Alexander Halvoník, Helena Haškovcová, Karol Horák, Viktoria Hradská, Miroslav Huptych, Anton Hykisch, Emil Charous, Jozef Junas, Peter Juščák, Vladimír Karfík, Vladimír Kavčiak, Ivan Klíma, Alex Koenigsmark, Imrich Kružliak, Juraj Kuniak, Jan Lukeš, Lubomír Machala, Dušan Malota, Gustáv Murín, Vladimír Petrík, Vladimír Rais, Ján Rakytka, Vladimír Skalský (výkonný podpredseda), Zdenka Sojková, Jiří Stránský, Eduard Světlík, Ivan Odilo Štampach, Nataša Tanská, Miloš Tomčík, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Pavel Verner, Naďa Vokušová, Jarmila Wankeová, Vojtech Zamarovský, Jiří Žáček