ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
 

10 rokov českej univerzitnej slovakistiky

LUDVÍK PATERA A KONSTITUOVÁNÍ OBORU SLOVAKISTIKA NA FF UK V PRAZE

Konstituování samostatného oboru slovakistika na FF UK v Praze v letech 1992-1994 provázely od počátku zvláštní protiklady. První z nich, který významně ovlivňoval nejen celkové společenské klima ve společnosti, ale i pokusy o založení samostatného slovakistického centra v českém univerzitním prostředí, si ještě celkem dobře pamatujeme. Příležitost k založení samostatného slovakistického pracoviště, které nevzniklo za celou dobu existence společného Československého státu, se paradoxně naskytla v době, která takovémuto projektu nebyla, zejména po stránce společenské-politické, vůbec nakloněna. Jistě si všichni pamatujeme atmosféru provázející proces rozpadu společného státu Čechů a Slováků. Byla to doba, která v oblasti česko-slovenského vztahu byla více než vládou rozumu poznamenaná zjitřenými emocemi, které způsobovaly, že vědomí společných úspěchů v historii česko-slovenského soužití se účelově zkreslovalo prostými a jen s ohledem na mocenské cíle motivovanými argumenty. Dovolím si vypůjčit slova, kterými toto období charakterizoval významný slovenský slovakista a bohemista, ale především vzácný člověk Miloš Tomčík - adresoval je v březnu 1992 svému příteli, slovakistovi Ludvíku Paterovi, "vstupujeme do veľmi zložitej situácie v existencii ČSFR. Sme mnohí veľmi znepokojení z toho, čo sa deje. Politické strany postupujú bezohľadne a nedbajú nič na želanie ľudí. Tak sa zdá, že to smeruje k pomerne rýchlemu rozpadu spoločného státu. Bude to zlé pre obidve strany a perspektívy sú priam hrozivé. Kto vie, čo sa može v nacionalisticky sa drobiacej Európe prihodiť aj u nás." Je jistě paradoxem, že právě v takto emocionálně vzrušené atmosféře dochází k rozhodujícímu posunu na cestě k založení prvního samostatného českého slovakistického centra.

Prvním krokem na této nejisté cestě, který se symbolicky uskutečnil jen týden před poslední společnou česko-slovenskou "oslavou" vzniku společného státu Čechů a Slováků v roce 1918, tedy před 74. výročím založení společného státu, bylo předložení oficiálního návrhu na konstituování samostatného oboru slovakistika a jeho začlenění do struktury studijních oborů na Filozofické fakultě UK v Praze. Stalo se tak 20. října 1992, kdy docent Ludvík Patera, autor projektu a v té době i vedoucí Katedry české a slovenské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, seznámil se svým záměrem vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém zdůvodnění návrhu na rozšířenou možnost studia slovakistiky na FF UK v Praze Ludvík Patera zdůrazňoval: "k předložení tohoto návrhu mne nevedou vnější skutečnosti politických sporů o státoprávní uspořádání atp., ani jiné vnější emocionální ohledy, ale jen charakter slovakistiky jako vědního oboru a zájem fakulty jako univerzitního pracoviště s ambicemi pěstovat základní obory humanitních věd. Současné politické poměry v ČSFR otázku slovakistiky jako samostatného studijního oboru na FF UK v Praze jen aktualizují. Demokratický ráz naší polistopadové společnosti nám ovšem umožňuje tuto otázku racionálně zvažovat na vědeckém základě a v tomto smyslu, bez vnějších tlaků (které znemožnily realizovat tuto myšlenku koncem 60. let) tento studijní obor na fakultě zavést. Nejen z historie, ale i ze zkušeností poválečných generací víme, že jedině takovýto přístup je pro společnost i pro rozvoj vědních oborů prospěšný…"

Myšlenka založení a rozvoje samostatného oboru slovakistika ideově navazovala na začátku 90. let na pokusy, které byly v tomto směru vyvíjeny již v 60. letech. V této době se jednalo především o rozvoj literárněvědné slovakistiky, a to zejména rozšířením výuky slovenské literatury v rámci Katedry české a slovenské literatury pod vedením takových osobností literární vědy, jakými byli například prof. František Buriánek, Dr. Felix Vodička. Pod jejich vedením toto pracoviště navazovalo na činnost, kterou v průběhu 50.-60. let vyvíjel například pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV Karol Rosenbaum, Cyril Kraus (na rozhraní 50.-60. let) a především Miloš Tomčík (od r. 1963 vyjmenovaný za řádného profesora slovenské literatury na Katedře české a slovenské literatury), jehož českým partnerem, spolupracovníkem a především přítelem se v této době pro oblast výzkumu a výuky slovenské literatury stal na půdě Katedry české a slovenské literatury FF UK v Praze Ludvík Patera. Domnívám se, že nic více nemůže charakterizovat vztah Ludvíka Patery k slovenské literatuře a v širších souvislostech k celé slovenské kultuře, než jeho slova o ní "vycházím z poznání, které jsem si osvojil a jež se mi stále potvrzuje, že slovenská literatura je nejen osobitý celek národní, ale i celek esteticky svébytný, že jeho neoddělitelnou součástí je trvalé úsilí o tvořivé vyrovnávání se s uměleckými podněty světových literatur."

Intenzivní spolupráce mezi Ludvíkem Paterou a Milošem Tomčíkem při výuce slovenské literatury pro studenty bohemistiky na FF UK v Praze pokračovala až takřka do poloviny 70. let, do doby odchodu Miloše Tomčíka do zahraničí (Bordeaux). Ačkoliv to bylo z hlediska politické situace období obtížné, Miloš Tomčík si na tuto spolupráci s Ludvíkem Paterou v jejich vzájemné korespondenci zavzpomínal: "hoci spomienky na 70. roky sú neraz trpké, rád si spomínam na náš slovakistický dvojzáprah. Azda to prinieslo dobré výsledky aj medzi študentmi."

Vzájemná podpora obou vzpomínaných osobností české a slovenské literární vědy, Ludvíka Patery a Miloše Tomčíka nadále pokračovala, jak je možné vyčíst z jejich vzájemné korespondence, v celém období 90. let, ať se již jednalo o problematiku související s připravovaným projektem konstituování samostatné slovakistiky na FF UK v Praze a z toho vyplývajících vzájemných (zejména korespondenčních) konzultací týkajících se případného personálního zabezpečení tohoto oboru, ale pokračovala i na poli odborném (spolupráce při propagaci slovenské literatury, např. mnoha příspěvky v příloze Elán, která se od roku 1998 stala součástí časopisu Listy).

V souvislosti s konstituováním nového studijního a vědeckého oboru nešlo jen o vnější souvislosti jeho případného vzniku v rámci Filozofické fakulty UK, ale, což si Ludvík Patera uvědomoval, jednalo se především o vhodné stanovení studijní koncepce tohoto oboru. V prvotním stádiu ním byly navrhovány tři verze studijní koncepce: 1) slovakistika v tradičním pojetí (literárně-jazykovědná koncepce), 2) slovakistika v komparativním pojetí (např. s jazykovou a literární slavistikou), 3) slovakistika jako mezioborové studium v integračním pojetí výuky slovenského jazyka, literatury, historie, dějin umění, folklóru. Od počátku byla preferována verze číslo 3 - slovakistika jako mezioborové studium a to především s ohledem na specifičnost studia tohoto oboru v českém prostředí. Dalším významným a nakonec i rozhodujícím argumentem bylo, aby studijní program české slovakistiky nekopíroval obdobnou formu studia na slovenských filozofických fakultách. Tento argument byl zdůrazňován zejména ze strany slovenských univerzitních pracovišť.

Předloženým návrhem byl proces konstituování samostatného oboru teprve na počátku své cesty k samotné realizaci. V podmínkách útlumu česko-slovenské spolupráce a pod mučivou tíhou vědomí pomalu se rozpadávajícího státu byla činnost předkladatele návrhu Ludvíka Patery přímo obdivuhodná. Pozornost si zaslouží i ohlas, jaký tento projekt vzbudil na slovenských univerzitních pracovištích, která byla v této věci docentem Paterou požádána o posouzení jeho záměru etablovat samostatnou slovakistiku v českém univerzitním prostředí jako samostatný obor. Dovolím si odcitovat jedno, ale pro tuto věc příznačné vyjádření vedoucího Katedry slovenského jazyka a literatury FF v Prešově doc. Imricha Vaška, který na konci roku 1992 v reakci na předložený záměr Ludvíka Patery uváděl: "vrelo vítame Váš návrh na otvorenie samostatného odboru slovakistiky na FF UK v Prahe, …ste jedným z mála povolaných na prípravu takého návrhu, …Vaša iniciatíva je inšpiratívna aj pre nás, lebo aj na Slovensku absentuje štúdium bohemistiky ako samostatného odboru". Z reakcí přišlých ze slovenského univerzitního prostředí jednoznačně vyplývalo, že nejlepším řešením pro stanovení koncepce tohoto oboru, bude etablovat slovakistiku jako "meziodborové štúdium v integračnom poňatí slovenského jazyka, literatúry, histórie, dejín umenia", a to především proto, že "takto chápaný študijný odbor slovakistiky sa opiera o komplexné poznanie všetkých závažných reálií i osobitostí, ktorými sa Slováci líšia od Čechov ako najbližšieho slovanského národa." Oslovená slovenská univerzitní pracoviště ochotně poskytla své studijní programy, které se následně staly základem pro úvahy o stanovení a vypracování předběžného studijního programu předpokládané samostatné slovakistiky na FF UK v Praze. Ze slovenské strany se do popředí dostával argument, že je potřeba vyškolit profesionální slovakisty na české straně a bohemisty na slovenské straně, s jejichž perspektivním uplatněním se musí počítat do budoucna za situace existence již dvou samostatných států.

Na počátku roku 1993, již za existence dvou samostatných států, se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy rozběhl proces schvalování návrhu na etablování samostatného oboru slovakistika. Lze říci, že vedení Filozofické fakulty na čele s tehdejším děkanem prof. J. Homolkou a proděkankou doc. Zdenou Palkovou bylo návrhu Ludvíka Patery nakloněno, což se odrazilo při prvních jednáních v lednu 1993. Na jednání, které bylo 19. 1. 2003 svoláno doc. Oldřichem Uličným, vedoucím Katedry českého a slovenského jazyka, se projednávaly zásadní body týkající se a) otázky vybudování vědního oboru slovakistika na FF UK v Praze, b) otázky otevření studijního oboru slovakistika. Význam tohoto jednání, věnujícího se pouze problematice konstituování samostatného oboru slovakistika, spočíval v tom, že bylo ze strany vedení Filozofické fakulty UK, Akademického Senátu FF UK, Katedry českého a slovenského jazyka, Katedry českých a slovenských dějin, Katedry slavistiky a zástupcem Slovanského ústavu oficiálně deklarováno, že "bude zřízeno samostatné pracoviště slovakistiky jako oddělení Slovanského ústavu", které zahájí činnost k 31.10. 1993 a bude připravovat podmínky pro případné otevření studijního oboru.

Ačkoliv předkladatel návrhu Ludvík Patera již k 1. září 1993 odcházel na zasloužený odpočinek do důchodu, nepolevoval v úsilí dotáhnout projekt konstituování samostatného oboru slovakistiky do úspěšného konce, a to ještě před svým definitivním odchodem z Filozofické fakulty. V průběhu roku 1993 bylo nakonec ze strany vedení Katedry slavistiky rozhodnuto, že v rámci tohoto pracoviště bude existovat Kabinet slovakistiky. Ludvík Patera v dopise z 31. prosince 1993 žádal vedoucího katedry, Luboše Řeháčka, aby se k realizaci tohoto záměru přikročilo co nejdříve, aby bylo možné v co nejkratším termínu zajistit vhodné personální složení tohoto nového pracoviště. Docent Patera již s předstihem konzultoval případné personální obsazení tohoto nově vznikajícího pracoviště, přičemž dospěl k závěru, že (dopis děkanovi FF UK z března 1993) "budeme-li trvat na tom, že slovakistika musí být obsazena vědecky kvalifikovanými silami a této ambice bychom se neměli vzdát, pak pro zajištění slovenské literatury nám nezbývá, než jednat s odborníky ze Slovenska, protože v České republice slovakisté nejsou…"

Ve fázi hledání vhodného personálního zajištění Kabinetu slovakistiky již v březnu 1993 psal Ludvík Patera děkanovi FF UK v Praze o seriozním zájmu ze strany bývalého československého, ačkoliv tehdy "ještě" slovenského velvyslance v Maďarsku Rudolfa Chmela, jehož případný příchod na Filozofickou fakultu do vedení nově konstituovaného Kabinetu slovakistiky se setkával v kruhu přátel a pomyslných "poradců" Ludvíka Patery (především Miloše Tomčíka)" s jednoznačnou podporou. V "zasvěcených kruzích" byla oceňována nejen Chmelova odbornost a přehled v literární oblasti a společenském dění, ale vysoce byly oceňovány jeho, pro nově etablovaný obor tak potřebné, schopnosti koncepční a organizační.

I přes administrativně-organizační problémy doprovázejícími vznik tohoto celkem nového oboru ve struktuře studijních programů Filozofické fakulty UK, se nově etablované akademické pracoviště (Kabinet slovakistiky) pod vedením doc. Rudolfa Chmela brzy dočkalo i svých prvních posluchačů. V dopise z 19. července 1994 psal Ludvík Patera svému příteli Miloši Tomčíkovi, že Kabinet slovakistiky přijal prvních 6 posluchačů a celkem na závěr s uspokojením konstatoval "Tak tedy v září, resp. říjnu začne nová etapa slovakistiky na FF UK !" Je tomu tedy 10 let, kdy se nám studentům v Praze otevřely brány slovakistiky a tím, jak poznamenal Ludvík Patera, "především nové možnosti studia". Rád bych na závěr tohoto svého příspěvku za nás absolventy i současné studenty oboru slovakistika aspoň symbolicky poděkovat za tuto příležitost. Zároveň si však náš dík zaslouží i další pedagogové, kteří společně s docentem Ludvíkem Paterou věnovali své znalosti, čas a energii nám budoucím slovakistům.

ROBERT PEJŠA


Zpět na obsah