SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ČESKO-SLOVENSKÉ VZŤAHY -NÁSŤROČNÝCH

Ak niečo vyvoláva obavy v inak často až demonštratívne dobrých česko-slovenských vzťahoch, je to ich budúcnosť, personifikovaná v najmladšej generácii. Niežeby boli mladí Česi či Slováci nejak zaujatí proti tým druhým, dokonca aj v hokeji si fandia, pokiaľ nehrajú národné tímy proti sebe, a stále ešte sa zdajú českému tínejdžerovi mladé Slovenky cool a slovenčina sexi. Chodiť s nimi je vraj trendy. Lenže ide aj o to, či tej sexi reči budú rozumieť.

Hoci je jasné, že práve mladú generáciu treba viac než iné podchytiť pri prezentácii slovenskej kultúry v Česku (a naopak), mladých tvárí a hlboko medzi kolená spustených nohavíc človek na takýchto akciách väčšinou veľa nestretne... Isteže sa dajú nájsť výnimky ako koncert Elánu na Letnej, lenže sú to práve len výnimky, navyše aj toto megapodujatie prilákalo skôr generáciu 25+.

Slovensko-český klub, vydavateľ Slovenských dotykov, sa už roky snaží vyhnúť prekliatiu mnohých inštitúcií podobného určenia, totiž zameraniu iba na publikum s priemerným vekom hlboko v dôchodcovskej časti spektra. Nejde vôbec o to, že by si toto publikum vari vyžitie nezaslúžilo. To samozrejme áno a i pre seniorov podujatia usporadúvame. Sme radi, že napokon i Slovenské dotyky túto skupinu oslovujú. Lenže dôležité je, že tak tento časopis, ako aj iné aktivity sa snažia osloviť i generáciu násťročných, ba i malých detí. A niektoré sú určené cielene práve im.

Detské predstavenie, napríklad bábkového divadla, nezvykne chýbať na žiadnom z festivalov Dni slovenskej kultúry po českých a moravských mestách. Aj ČeskoSlovenská scéna sa snaží svojimi predstaveniami v Café teatri Černá Labuť prilákať i mládež. Slovensko-český klub spoluorganizoaval už v roku 1999 pedagogickú konferenciu, kde jeho predstavitelia ako prví poukázali na postupnú stratu dvojjazyčnosti najmä českých detí. Slovensko-český klub vydal s podporou českého ministerstva školstva aj prvú slovenskú učebnicu v samostatnej Českej republike - Čítanku moderní slovenské literatury pro střední školy. Takto by sa dalo vymenúvať ešte dlhšie...

Predsa však rok 2005 prináša nejedno nóvum... Jedným z nich je projekt "Slovenčina a súčasná česká škola". Ten obsahuje popri empirických výskumoch, realizovaných akademickými pracoviskami, na prvom mieste mladým slovakistom Kamilom Kopeckým z Olomouca, aj implementačnú časť, realizovanú Slovensko-českým klubom. Tá obsahuje zorganizovanie seminára, vytvorenie odborne oponovanej koncepcie a vydanie metodického zborníka, ďalej prípravu konkrétnych kurzov s certifikáciou ministerstva školstva a vytvorenie didaktických pomôcok, konkrétne multimediálneho CD-ROMu a internetového portálu, umožňujúceho dištančné vzdelávanie. Určené budú na výuku slovenského jazyka a reálií pre väčšinovú českú populáciu a v rozšírenej podobe v rámci možnej nepovinnej výučby pre deti zo slovenskej komunity. Z veľkorysého rozsahu projektu však bude zrejme treba čosi zľaviť, pretože ministerstvo školstva ho bohužiaľ a nie celkom pochopiteľne nepodporilo, na rozdiel od Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov v Bratislave. V každom prípade však projekt odštartuje a bude v ďalších rokoch pokračovať.

Ďalšou novinkou je usporiadanie Literárnej súťaže Jána Kollára pre žiakov základných, študentov stredných a vysokých škôl v ČR v oblasti tvorby v slovenčine alebo so slovenskou tematikou. V tomto prípade je usporiadateľom Slovenský literárny klub v ČR, úzko kooperujúci so Slovensko-českým klubom. Cieľom je podchytiť a podnietiť záujem o literatúru i o slovenčinu a slovenské reálie. Súťaž bude široko popularizovaná na školách i v tlači, v porote zasadnú poprední spisovatelia, víťazné práce budú publikované v literárnom štvrťročníku, česko-slovenskej revue Zrkadlenie-Zrcadlení, vyhlásenie sa uskutoční na vysokej kultúrnej a spoločenskej úrovni v Nostickom paláci v Prahe, sídle ministerstva kultúry ČR. Je symbolické, že súťaž je pomenovaná po významnom slovenskom literátovi, patriacom aj medzi velikánov českej kultúry.

Ak už sme pri veľkých osobnostiach, tento rok je plný výročí a teda i akcií. Slovensko-český klub vydal "Knížku o životě Ľudovíta Štúra" českej slovakistky Zdenky Sojkovej a usporiada aj štúrovský večer v Nostickom paláci. Na rovnakom mieste chce v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou inštalovať aj výstavu Pocta Dominikovi Tatarkovi. Na viacerých miestach pripomenul s touto knižnicou a Literárnym informačným centrom v Bratislave pamiatku Ladislava Novomeského. So Slovenským inštitútom v Prahe chce venovať spomienku Cypriánovi Majerníkovi. So Spoločnosťou M. R. Štefánika a Slovenským literárnym klubom v ČR chystá vydanie štefánikovského zborníka a s Karolom Benickým aj usporiadanie výstavy o M. R. Štefánikovi, nepochybne sa uskutoční aj tematický večer. A napokon, s viacerými partnermi chystá aj odhalenie busty Milana Hodžu a výstavu venovanú tomuto prvému slovenskému premiérovi ČSR. Ale to už je o inom. Hoci možno ani nie - je to minulosť česko-slovenských vzťahov, ktorá zaväzuje urobiť čosi pre budúcnosť...

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah