SLOVENSKÉ DOTYKY
 

SLUŽBA A POMOC DRUHÉMU

Výročie Rotary International... a česko-slovenského dištriktu

Praha sa mohla na začiatku tohtoročného marca pochváliť tým, že sa stala miestom, na ktorom rotariánsky dištrikt 2240, mimochodom stále česko-slovenský, zorganizoval Slávnostnú medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 100. výročia založenia Rotary International a 80. výročia založenia Rotary v bývalom Československu.

Asi nie každý z našich čitateľov vie, v čom spočívajú ideály a činnosť tejto celosvetovej inštitúcie. Preto na úvod zopár údajov: Ide o najstaršiu servisnú klubovú organizáciu na svete, ktorá je zložená z 31 000 Rotary klubov v 530-tich dištriktoch, pôsobiacich v 165 krajinách a združujúcich približne 1,2 milióna členov. Sú to podnikatelia a odborníci, ktorí venujú dobrovoľne svoj čas a schopnosti v prospech iným. Nie je náhoda, že už tradičné rotariánske heslo znie: "Service Above Self", čo sa dá voľne preložiť ako "Služba druhému pred vlastným záujmom". Rotariáni na celom svete realizujú významné projekty v humanitárnej, charitatívnej a výchovno-vzdelávacej činnosti nielen v rámci obce, kde pôsobia, ale po celom svete, všade tam, kde je to potrebné.

Dejiny rotariánskeho hnutia

Pred sto rokmi, konkrétne 23. februára 1905, sa stretol chicagský advokát Paul Harris so svojimi priateľmi - obchodníkom s uhlím, obchodníkom s odevami a banským inžinierom. Spoločne založili prvý Rotary Club Chicago. V nasledujúcich rokoch už sa myšlienky hnutia a zakladania klubov rýchlo šírili aj v ďalších krajinách, spočiatku najmä tam, kde bola dorozumievacím jazykom angličtina. Prvý inak ako po anglicky hovoriaci klub založili v roku 1915 na Kube. Spočiatku boli Rotary kluby výlučne mužskou záležitosťou a až od konca 80. rokov sa otvorili aj ženám.

Jedným z vyše piatich stovák Rotary dištriktov, pokrývajúcich všetky svetadiely, je dištrikt 2240 - Česká republika a Slovenská republika, ktorý bol slávnostne založený 22. júna 1999. Prvý Rotary klub však vznikol na území bývalého Československa už v roku 1925 v Prahe, teda pred osemdesiatimi rokmi. Do roku 1938 tu (vrátane Podkarpatskej Rusi) už existovalo 47 Rotary klubov, ktoré tvorili samostatný dištrikt číslo 66 - tretí najväčší v Európe po Anglicku a Francúzsku. Jeho čestnými guvernérmi sa stali prezidenti T. G. Masaryk a E. Beneš (čestný guvernér súčasného dištriktu je od tohtoročného februára Václav Klaus). Po okupácii Československa, ako aj po nastolení komunistickej vlády v roku 1948, bola rotariánska tradícia v našich krajinách násilne prerušená a podarilo sa ju opäť vzkriesiť a obnoviť až po roku 1989. Dnes pod dištrikt 2240 spadá celkovo 36 českých a 13 slovenských Rotary klubov a tiež 11 Rotaryact klubov mladých vo veku od 18 do 30 rokov.

Slovo "rotary" v preklade znamená "rotovanie" a v danom prípade znamená každoročnú výmenu všetkých funkcionárov v tomto hnutí, najmä prezidentov a sekretárov klubov, guvernérov dištriktov a tiež prezidenta ústredia Rotary International, ktoré má sídlo v Evanstone, v americkom štáte Illinois.

Činnosť a ciele Rotary klubov

Základnou činnosťou je práca v samotných kluboch, ktorú rotariáni robia preto, aby klub efektívne fungoval v duchu vzájomného priateľstva. Ďalej je to profesná služba, ktorá je postavená na profesionálnych kvalitách členov Rotary klubov. Poskytujú dobrovoľnú a bezplatnú pomoc kolegom z rotariánskeho spoločenstva, ale aj ostatným, ktorí ju potrebujú. Nasleduje služba obci, teda Rotary klub sa snaží pripravovať humanitárne projekty v obci, v ktorej má sídlo. Ide najmä o pomoc postihnutým, starým ľuďom či tým, ktorí boli zasiahnutí nejakým nešťastím či prírodnou katastrofou, ale pomáhajú aj pri rozvoji danej obce. Medzinárodná služba sa zameriava na výmenu v oblasti vzdelávania a kultúry, na spoločné akcie medzi susednými dištriktami a na celosvetové projekty Nadácie Rotary. Najväčší a najdôležitejší program posledných rokov nesie názov PolioPlus a má za cieľ v najbližšom čase potlačiť detskú obrnu na celom svete. Dosiaľ už na tento program rotariáni vynaložili 600 miliónov dolárov.

Zásluhou rotariánov od roku 2002 nastupuje každoročne na sedem najvýznamnejších univerzít celého sveta 70 mimoriadne talentovaných štipendistov na dvojročné magisterské štúdium otázok súvisejúcich s udržaním mieru a riešením konfliktov v rôznych kútoch sveta.

Hlavné princípy

Ciele a princípy Rotary boli sformulované už v roku 1910 a po celé nasledujúce roky ich členovia aktívne rozširovali. Sú akési štyri hlavné princípy, ktoré by mali rotariáni podporovať a pestovať. Po prvé je to rozvoj povedomia, kde všade možno poskytnúť službu a pomoc, po druhé dodržiavanie vysokých etických zásad v podnikaní a vo všetkých profesiách, po tretie rozvíjanie ideálu služby a pomoci v osobnom živote i v povolaní a napokon po štvrté dobrú vôľu, smerujúcu k medzinárodnému porozumeniu a mieru.

Niekoľko zaujímavostí

Rotariáni na celom svete vykonávajú nepopísateľné množstvo veľmi prospešných aktivít. Len pre ilustráciu a zaujímavosť niekoľko prípadov. V Austrálii založili rotariáni výskumné onkologické laboratórium, v ktorom ponúkajú prácu najmä mladým ľuďom, v Brazílii pomáhajú túlajúcim sa deťom, aby si mohli založiť vlastnú existenciu, v Rusku sa postarali o zubnolekársku starostlivosť pre opustenú mládež, v Indii pomáhajú so zdravotnou starostlivosťou v najvzdialenejších dedinkách a takmer sa im už podarilo zbaviť krajinu detskej obrny, v Juhoafrickej republike sa zamerali na liečenie tuberkulózy a na odstraňovanie negramotnosti a tak ďalej. Paul Harris by sa dnes zrejme čudoval, ako hlboko zasiahlo jeho chicagské stretnutie s priateľmi celý svet. Česko-slovenský dištrikt si nie nadarmo vzal hneď pri vzniku do svojho štítu slová, ktoré môžete nájsť nad oknom snemovnej sály Staromestskej radnice v Prahe: "Dignigatis memores ad optima indenti", čo znamená asi "Súc si vedomí svojej dôstojnosti, máme úmysel dokázať to najlepšie".


Súčasným guvernérom dištriktu, teda funkcionárom na roky 2004/2005 Českej republiky a Slovenskej republiky je takmer symbolicky človek, ktorý má tak český, ako aj slovenský pôvod - MUDr. Viktor Príkazský. Na slávnostnej konferencii sme sa s ním stretli a prinášame vám rozhovor s týmto zaujímavým mužom a lekárom...

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah