Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
APRÍL 2005
Úvodník
ZABI BLÍŽNEHO SVOJHO!
V spoločnosti
TOTALITA FEMINIZMU
S vedcom Vladimírom Ferákom
AKO "ČÍTAŤ" GÉNY
Herečka Danica Jurčová
HONZA JE DANICA (Ale zostane to medzi nami)
S hisorikom Dušanom Kováčom
NAJVÄČŠÍ SLOVÁK? NAPRÍKLAD MASARYK
Sládkovičova Marína v Štiavnici
FESTIVAL LÁSKY
Miroslav Možita spomína
K ZAČIATKOM SLOVENSKEJ DIPLOMACIE
Hollareum Národného múzea v Prah
VÝSTAVA MAJSTRA PAVLA Z LEVOČE
S guvernérom Viktorom Príkazským
MOJA ÚLOHA JE MOTIVOVAŤ
Výročie Rotary International... a česko-slovenského dištriktu
SLUŽBA A POMOC DRUHÉMU
Študijné programy na Slovensku?
RIZIKO BUDÚCNOSTI
Podotyky
RE: ČESKÝ LEV
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová