SLOVENSKÉ DOTYKY
 

RELIKT ALEBO DRUHÝ ÚRADNÝ JAZYK?

Slovenčina v českom právnom poriadku

Slovenský jazyk má v právnom poriadku Českej republiky mimoriadne postavenie. A nie je to iba pozostatok spoločného štátu v normách spred roku 1992. Všeobecná zrozumiteľnosť oboch jazykov, istá kultúrna i právna tradícia, ako aj existencia veľkej slovenskej menšiny sa zohľadňujú aj v podmienkach samostatnej Českej republiky. Treba povedať, že do istej miery sa postupuje podobne aj na Slovensku vo vzťahu k češtine, hoci istá nevôľa sa prejavila v období vlád Vladimíra Mečiara a česká menšina na Slovensku je podstatne menšia. Postavenie slovenčiny v českom právnom poriadku však nie je úplne systematické, v mnohých ohľadoch sa stavia na roveň českému jazyku, v iných normách sa však na jej používanie pozabudlo, niekde sa samozrejme našli i vecné dôvody pre uprednostnenie češtiny a úpravu používania slovenčiny iba v zmysle zákona o ochrane národnostných menšín. Predsa len vo väčšine prípadov je slovenčina postavená na úroveň češtiny. Zodpovedá to politike vlády, ale i náhľadu ďalších politických síl. Poslanec a tieňový minister spravodlivosti Jiří Pospíšil celkom nedávno argumentoval proti prijatiu návrhu jazykového zákona aj tým, že by ohrozil žiaduce postavenie slovenčiny "ako druhého úradného jazyka". V súčasnosti sa v ČR pripravuje ratifikácia Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Tento akt by mal jasne definovať záväzok aj do budúcnosti postavenie slovenčiny zachovať. S cieľom zmapovať súčasný stav, vypracoval Sekretariát Rady vlády pre národnostné menšiny v spolupráci s Ministerstvom vnútra ČR na túto tému rozbor, výsledky ktorého by bolo dobré široko popularizovať. Faktom totiž je, že o práve používať pri rôznych právnych úkonoch slovenčinu nie sú často informovaní ani tí, ktorých sa to najviac týka - teda Slováci žijúci v Českej republike...

Niektoré zákony, týkajúce sa konania pred úradmi, otázku jazyka vôbec neupravujú - napríklad Zákon o soukromém podnikání občanů č. 105/1990 Sb. alebo Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) č. 455/1991 Sb. To samozrejme implicitne umožňuje aj používanie slovenčiny, súčasne však treba povedať, že zákonodarca v tomto prípade nepamätal na možné problémy s inými jazykmi.

Treba dodať, že právo používať slovenský jazyk v úradnom styku a vo veciach volebných samozrejme upravuje Zákon o právach národnostných menšín (menšinový zákon), ktorý v tomto smere novelizoval zákony o obciach, krajoch, volebné a ďalšie.

Používanie slovenčiny upravuje aj množstvo vyhlášok. Podľa expertízy Sekretariátu Rady vlády pre národnostné menšiny ide o nasledujúce: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy, Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení atd., Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků atd., ako aj Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. V poslednom prípade napríklad úprava znie: " V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že úřední překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje."

Dobrá vôľa umožniť užívanie slovenčiny teda v právnom poriadku Českej republiky určite existuje. Vari aj pri príležitosti ratifikácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov by ale asi malo zmysel právnu džungľu, týkajúcu sa tejto otázky, trochu sprehľadniť.

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah