Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚL 2005
Úvodník
VRATKÉ PILIERE VZDELANIA
Slovenčina v českom právnom poriadku
RELIKT ALEBO DRUHÝ ÚRADNÝ JAZYK?
Herečka Zuzana Kanócz
ROMÁN (NIELEN) PRE ŽENY
Ľubomíra Klementisová
KARATE AKO CELOŽIVOTNÁ CESTA
Reflexia
VZBURA KULTÚRNYCH ELÍT?
Zbojník Pacho
NOVÁ SOCHA V HYBE
Módna návrhárka Beata Rajská
NA PREHLIADKACH DOKÁŽEM BYŤ ZLÁ
Europér Dominik Tatarka
POCTA K 15. VÝROČIU ÚMRTIA
Podotyky
HĽADELI SME SI S TISOM DO TVÁRE
Cyprián Majerník
SPOMIENKA NA MALIARA-BOJOVNÍKA
Glosa
ČO PRINESIE CHARTA SLOVENČINE?
Slovenskí výtvarníci
ART PRAGUE 2005
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová