SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI V BRATISLAVE

Okrúhly stôl 2005

Začiatok júla je už tradičným termínom slovensko-slovenského dialógu, teda výmeny názorov medzi predstaviteľmi inštitúcií viac než dvoch miliónov Slovákov žijúcich v zahraničí na jednej a predstaviteľmi Slovenskej republiky či domácimi odborníkmi na druhej strane. Už tradične bola fórom, kde sa vymieňali informácie a názory Stála konferencia "Slovenská republika a zahraniční Slováci", organizovaná Generálnym sekretariátom pre zahraničných Slovákov v rámci Dní zahraničných Slovákov v SR, najvýznamnejšej prehliadky kultúry krajanov doma. Tento rok to bolo inak. Štát nedokázal v potrebnom termíne uvoľniť prostriedky na konanie Dní a Stálej konferencie, a tak sa uskutočnil iba skromnejší "Okrúhly stôl 2005 k tvorbe programu štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2006". Zorganizovalo ho Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ), teda ich strešná organizácia, s využitím štátneho grantu, pôvodne určeného na vykrytie časti nákladov Stálej konferencie.

Účastníkov bolo menej, rokovací deň namiesto dvoch iba jeden, agendy však viac, než kedykoľvek predtým. Jedným z dôvodov je prerokúvanie Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí v Národnej rade SR, ďalším naozaj závažné problémy v grantovom systéme (viac v úvodníku).

Akýmsi neoficiálnym prológom podujatia bol krst knihy "Roztratení, ale nestratení" v hoteli Bôrik. Zostavovateľmi tejto "Pamätnice venovanej krajanskej nedeli v Detve (1974-2004) a Dňom zahraničných Slovákov v Slovenskej republike (1993-2004)" sú Claude Baláž a Ľubica Bartalská, vydal ju Novart pre Úrad vlády SR. Kniha pripomína slovom i obrazom predovšetkým nevšednú tradíciu prezentácie slovenských folklórnych súborov zo zahraničia na detvianskych slávnostiach. Napokon, ani na krste knihy nechýbal folklór - v podaní Slovákov z Juhoslávie.

Program Okrúhleho stola 2005 sa odohrával v City Hoteli Bratislava, jednotlivé bloky boli venované legislatíve, kultúre, ďalej vzdelávaniu, vede a výskumu a napokon informačnej a mediálnej činnosti. Česká republika mala zastúpenie v prvých troch sekciách, v prvej vystúpil autor tohto článku ako podpredseda Slovensko-českého klubu a podpredseda Rady vlády ČR pre národnostné menšiny, druhú moderoval predseda Obce Slovákov v ČR a podpredseda SZSZ Peter Lipták, v tretej diskutoval člen Rady vlády ČR pre národnostné menšiny Štefan Medzihorský.

Hoci účastníci prevažne privítali prípravu Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, inak však boli uznesenia dosť kritické k podrobnostiam tohto zákona i k celkovej úrovni slovensko-slovenských vzťahov. Čiastočne zaznievala až rezignácia, či uznesenia z rokovania nájdu odozvu, keď sa väčšina z nich bez veľkého účinku opakuje už po niekoľko rokov.


- vypracovať kompletnú analýzu uzavretých medzištátnych zmlúv z hľadiska vyhodnotenia spôsobov, ako zmluvné strany riešia a zabezpečujú problematiku národnostných menšín,

- rozšíriť systém medzištátnych bilaterálnych dohôd o vzájomnej podpore národnostných menšín a dôsledne realizovať jestvujúcu dohodu s Maďarskou republikou,

- upraviť v rámci schvaľovacieho procesu Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí ustanovením o zriadení Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a do jeho pôsobnosti začleniť možnosť podávania legislatívnych návrhov,

- odstrániť problémy pri administrácii grantového systému, urýchlene poskytnúť prisľúbené granty z minulosti, vyplácať aspoň časť grantu zálohovo, zvýšiť celkový objem grantových finančných prostriedkov a pri ich rozdeľovaní brať na zreteľ priority jednotlivých komunít,

- umožniť, aby platcovia daní v Slovenskej republike mali možnosť poskytnúť 2% dane z príjmu fyzických osôb pre účely a potreby Slovákov žijúcich v zahraničí,

- zriadiť Stálu komisiu Národnej rady Slovenskej republiky ako poradný orgán pre problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí,

- zjednodušiť vízovú prax a oslobodiť od správnych poplatkov Slovákov z krajín mimo Európskej únie,

- aktívne sa zapojiť do procesu príprav na zriadenie Komisie pre Európanov v zahraničí pri Európskej únii,

- vypracovať v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí a schváliť štátnu koncepciu uchovania kultúrneho dedičstva a pestovania kultúrnych hodnôt Slovákov žijúcich v zahraničí v nadväznosti na Stratégiu štátnej kultúrnej politiky SR, - zabezpečiť podmienky pre znovuvytvorenie Múzea zahraničných Slovákov,

- po konzultáciách s predstaviteľmi slovenskej menšiny v danej krajine zabezpečovať vybavenie škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí učebnými pomôckami,

- zaradiť v Slovenskej republike do osnov výučby na základných školách na I. stupni do predmetu vlastiveda a na II. stupni základných škôl a na stredných školách do predmetu dejepis problematiku, ktorá sa týka dejín a života Slovákov žijúcich v zahraničí,

- iniciovať v Slovenskej akadémii vied a na vysokých školách v Slovenskej republike dlhodobý záujem o výskum histórie a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí a podporiť konkrétne vedecké projekty formou finančných grantov,

- umožniť voľný príjem signálu Slovenskej televízie v krajinách, v ktorých žijú slovenské komunity,

- zriadiť v dohľadnej dobe automatizované pracovisko Slovenskej televízie, ktoré prostredníctvom satelitu bude denne vysielať ucelený, časovo ohraničený blok programov Slovenskej televízie (spravodajstvo, vysielanie pre deti, pôvodná slovenská tvorba...),

- zachovať vysielanie Radio Slovakia International v programovej štruktúre Slovenského rozhlasu a na jeho prevádzku zabezpečiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na jeho prevádzku, - vytvoriť podmienky pre pravidelné vysielanie v STV o živote slovenských komunít v zahraničí

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah