Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
FEBRUÁR 2003
Úvodník
Reflexia reflexie
Slovenská fotografia 1925-2000
GALÉRIA FOTOGRAFICKÝM OLYMPOM
Desať rokov od rozdelenia
O TVÁRI SLOVENSKA
S riaditeľom Rádia TWIST Andym Hrycom
Dajme tým pražákom šancu!
Spomienka na Júliusa Satinského
Momentále som mŕtvy, zavolajte neskôr
Štefánik - fotograf
HĽADAL HVIEZDY NA NEBI I NA ZEMI
Cesta do Európskej únie
SLOVENSKO DOBEHLO PELOTÓN...
Prvá slovenská galéria v Prahe
GALÉRIA FOTOGRAFICKÝM OLYMPOM
Dotyky literatúr
STRETNUTIE S ČESKÝMI SLOVAKISTAMI
S lekárom a spisovateľom Antonom Rákayom
LIEČENIE DUCHOM? ÁNO, AJ...
Informácia
VEĽVYSLANCI ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SVETA
Odchody
HUSLE S TROMI SRDCIAMI
Pamäti slovenských spisovateľov
HANA GREGOROVÁ: SPOMIENKY
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová