Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MÁJ 2005
Úvodník
VEĽVYSLANEC, KTORÝ V SEBE NENOSIL HRANICU
Sexi-jazykové okienko
LÁSKAVÁ SLOVENČINA
S kardinálom Jozefom Tomkom
O VATIKÁNE, SLOVENSKU I JÁNOVI PAVLOVI DRUHOM
Dni slovenskej kultúry
DESIATY RAZ V MORAVSKÝCH ATÉNACH
Tajomný hrad v Karpatoch
VERNE NA SLOVENSKU
Za Zuzanou Talpovou
TÚŽBA SPIEVAŤ, KOĽKO HRDLO RÁČI
Alexander Stich
ŠTVORNÁSOBNÝ NACIONALISTA
Gemerské čipky
KREHKÉ A ELEGANTNÉ AJ DNES
Zamyslenie nad emisným rokom 2004
SÚ TO EŠTE SLOVENSKÉ ZNÁMKY?
Herec František Výrostko
SKÚSENOSTI ĎALŠÍM GENERÁCIAM
Operná speváčka Eva Dohnányi
SVOJÍM HLASOM UCHVÁTILA VIEDEŇ
Spoločnosť
SMIECH STANA RADIČA UTÍCHOL
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová