ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ česko-slovenská revue
Jeseň 2005
Z OBSAHU:

Na úvod
ŽATVA NA KONCI ROKA
Syntéza polstoročia
SITUAČNÝ NÁČRT VÝVINOVÝCH TENDENCIÍ V SLOVENSKEJ PRÓZE POSLEDNÉHO POLSTOROČIA
Zamyslenia slovenského reverenda v Kanade
DUŠAN TÓTH - SLOVENSKÝ REVEREND
Čeští spisovatelé o Slovensku
BLÍZKOST PŘITAHUJE, ODLIŠNOST INSPIRUJE
Oslávenec oslávencovi
PO ŽÁNROVEJ HREBEŇOVKE S JURAJOM KUNIAKOM
Slovensko-česko-slovenská reflexia
ANTONÍN J. LIEHM O SLOVENSKÝCH INTELEKTUÁLOCH V LITERATÚRE
Štúrovské reminiscence
NEVŠEDNÉ JUBILEUM
Literárna súťaž Jána Kollára
KTO DOVOLÍ SI LACNÉ VECI...
Literárna súťaž Jána Kollára
IKA
Literárna súťaž Jána Kollára
HOUPAČKA
Literárna súťaž Jána Kollára
MRAZIVÉ POPOLUDNIE
Literárna súťaž Jána Kollára
ZKAŽENÉ PRÁZDNINY

ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
česko-slovenská revue
štvrťročník- čtvrtletník
cena 40 Kč v ČR, 40 Sk v SR
rediguje Redakčný kruh,
predsedníčka: Oľga Feldeková,
výkonný podpredseda: Vladimír Skalský
grafická úprava: Jozef Illiaš
vydáva Slovenský literárny klub v ČR,
Salmovská 11, 120 00 Praha 2, IČO: 26603292,
tel.: +420 224 918 483, tel./fax: +420 224 919 525,
e-mai: zrkadlenie@czsk.net
v spolupráci so Slovensko-českým klubom,
Českým PEN klubom a Slovenským centrom PEN klubu.
Tlač: Sdružení MAC, s. r. o.
Reg. MK ČR E 15388
Vychádza s podporou Ministerstva kultúry ČR
Redakčný kruh:
Anton Baláž, Ireney Baláž, Ladislav Ballek, Zuzana Cigánová, Vojtech Čelko, Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková (predsedníčka), Daniela Fischerová, Michal Giboda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Alexander Halvoník, Helena Haškovcová, Karol Horák, Viktoria Hradská, Miroslav Huptych, Anton Hykisch, Emil Charous, Jozef Junas, Peter Juščák, Vladimír Karfík, Vladimír Kavčiak, Ivan Klíma, Alex Koenigsmark, Imrich Kružliak, Juraj Kuniak, Jan Lukeš, Lubomír Machala, Dušan Malota, Gustáv Murín, Vladimír Petrík, Vladimír Rais, Ján Rakytka, Vladimír Skalský (výkonný podpredseda), Zdenka Sojková, Jiří Stránský, Eduard Světlík, Ivan Odilo Štampach, Nataša Tanská, Miloš Tomčík, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Pavel Verner, Naďa Vokušová, Jarmila Wankeová, Vojtech Zamarovský, Jiří Žáček