Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
OKTÓBER 2004
Úvodník
ZBER FESTIVALOVÝCH PLODOV
S Helenou Miškufovou
ČESI NA SLOVENSKU V PROBLÉMOCH?
Dojmy českého novinára a turistu
NÁVRATY NA SLOVENSKO
Budúcnosť televízie
DIGITALIZÁCIA UŽ AJ NA SLOVENSKU
Čo Slovensko pripravilo
PRVÝ FESTIVAL NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
Svedectvo krajanských novín
ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ V EXILE
Česko-slovenský večer
ĽUDOVÉ NÔTY OD VÁHU A VLTAVY
MUDr. Juraj Čelko
LIEČI PACIENTOV UMENÍM A KULTÚROU
S Magdou Kubíčkovou
PRE SMIECH CHORÝCH DETÍ
Jazzový hudobník Jozef "dodo" Šošoka
CHCE SVOJOU HUDBOU LIEČIŤ
Drahomíra Pechočiaková
POETKA Z PRIBINOVHO MESTA
Karpatské lesy na Slovensku
NA CESTE DO SVETOVÉHO DEDIČSTVA
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová