Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
NOVEMBER 2005
Úvodník
ZVÝŠENIE POPLATKOV NA SLOVENSKU
So šéfom Slovnaftu Mariánom Juskom
O BENZÍNE A VŠELIČOM INOM
Reportáž
ZÁPADNÍ SLOVÁCI U JUŽNÝCH SLOVÁKOV
Dni slovenskej kultúry
MESIAC PLNÝ DNÍ
Fejtón
HOMO FLUKUANTIS
S herečkou Michaelou Badinkovou
PRE BULVÁR CHCEM BYŤ NEZAUJÍMAVÁ
Výstava fotografky Miloty Havránkovej
ZELENÝ DOM
Štyridsaťročné jubileum
DVOŘÁKOV ODKAZ PO SLOVENSKY
Bál Čechov, Moravanov a Slovákov
DO EURÓPY SPOLOČNE V SMOKINGU
Kryštalizuje česká verzia Charty
NOVÉ POSTAVENIE SLOVENČINY A POĽŠTINY
S výtvarníčkou Klárou Brunovskou
UČARILA JEJ KRÁSA TRADÍCIÍ
S Bohušom Petríkom
HEREC CHODÍ PO SVETE
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová